تبلیغات
قــــافـــــــ و الـــقـــــرآنـــــــ الــــمجیــــــــــد
انواع روشها در حفظ قرآن
انواع روشها در حفظ قرآن برای حفظ قرآن روشهای متفاوت و گوناگونی وجود دارد که تمامی این روشها در دو روش خلاصه می شود: 1. حفظ ترتیبى: حفظ آیات از ابتداى قرآن تا پایان آن 2. حفظ موضوعى: به معناى حفظ آیات دسـتـه بـنـدى شـده در مـوضـوع هـاى مـتـفـاوت است برای حفظ قرآن روشهای متفاوت و گوناگونی وجود دارد که تمامی این روشها در دو روش خلاصه می شود:
1. حفظ ترتیبى: حفظ آیات از ابتداى قرآن تا پایان آن
2. حفظ موضوعى: به معناى حفظ آیات دسـتـه بـنـدى شـده در مـوضـوع هـاى مـتـفـاوت است
كسانى كه از حافظه متوسط و وقت بـیـشتـر برخوردارند، شایسته است در مسیر حفظ ترتیبى گام بردارند. براى آنان كه از حافظه مـتـوسـط یـا فرصت كافى ندارند، حفظ موضوعى یا حفظ بعضى از سورهاى كوچك و داراى فضیلت سودمندتر است .
نقطه شروع
حـفـظ جـزء اول قرآن از حفظ جزء دوم مشكل تر است، و حفظ جزء دوم از جزء سوم دشوارتر. بدین سبب، کارشناسان حفظ معتقدند: هركه پنج جزء قرآن حفظ كند، باید به حفظ كل قرآن امیدوار باشد . حـفـظ قـرآن در آغاز كار دشوارتر است و هر چه پیش تر رویم، دشوارى ها كمتر مى شود .از این رو، شـایـسـته است براى جلوگیرى از دلسردى حفظ را از آسان ترین مكان آغاز كنیم .
موارد زیر براى شروع حفظ مناسب ترین آیات شمرده مى شود:
الف ) فهرست سوره هاى قرآن
ب ) داستان هاى قرآن
ج ) جزء سى ام قرآن - كه سوره هایش كوچك و یادگیرى آن تا اندازه اى آسان تر است – که در بعضی از کشورها با عنوان عم جزء، جداگانه چاپ شده و متن درسى است.
كیفیت حفظ
نـخـست باید سوره یا جزء مورد نظر را تقسیم بندى كرد سپس به حفظ آن پرداخت . با این روش، حجم آیات سوره یا جزء كمتر و كار حافظ آسان تر مى شود پس از تقسیم بندى سوره یا جزء، نوبت به حفظ مى رسد .
براى حفظ دو راه وجود دارد:
الف ) حفظ آیات بر اساس صفحه
ب )حفظ آیات بر اساس شماره در راه اول، به طور متوسط سهمیه هر روز یك صفحه است .
اگر كسى این شیوه را انتخاب كرد، بـایـد تا آخر قرآن بدان پایبند بوده و بر اساس صفحه پیش برود . در شیوه دوم، مناسب ترین راه این است كه آیات پنج تا پنج تا به خاطر سپرده شود، زیرا كسى كه شماره هاى 1، 5 ، 10 ، 15 و ... را حفظ كـنـد، شـماره هاى بین آنها را ناخود آگاه به خاطر مى سپارد و براى این كار به تمركز فكر نـیـاز نـدارد . بـاایـن روش، خـوانـدن قرآن از آخر به اول نیز دشوارنیست و با اندكى تمرین امكان پذیر است . بـایـد تـنـها پس از به خاطر سپردن دقیق یك آیه سراغ آیه دیگر رفت، وقتى آیه دوم به خاطر سـپـرده شـد، باید دو آیه با هم تكرار شود و پس از اطمینان كامل، حفظ آیه سوم آغاز گردد .
بر ایـن اسـاس، وقـتـى پـنـج آیه به خاطر سپرده شد، باید آن قدر به تكرار ادامه داد كه در ذهن قرار گیرد.
پس از این مرحله، باید آیات پنج گانه هر روز حداقل پنج بار با فاصله تكرار شود تا در ذهن تثبیت شود.
یك روان شناس مى گوید : به خاطر داشته باش كه نیمى از آنچه امروز مى خوانى پس از نیم ساعت فراموش خواهى كرد، و 23 آن را پـس از 9 سـاعـت و 34 آن رادر مـدت 6 روز و 45 آن را نـیـز در عـرض یـك مـاه از یـاد خواهى برد .بنابراین، راه تثبیت آیات در ذهن تكرار روزانه آنها در فاصله هاى مختلف و منظم است .
در روز بـعد، باید ابتدا پنج آیه روز پیش را چندین بار از حفظ خواند و سپس به حفظ پنج آیه بعد روى آورد . به كارگیرى دقیق این شیوه، حفظ قرآن كریم را آسان مى سازد .
در پـایـان ایـن بخش، باید یاد آور شد كه براى حفظ آیه طولانى مى توان آن را به دو یا سه بخش تقسیم كرد و در مدت دو یا سه روز حفظ کرد.
كیفیت فدای كمیت
آنچه به حافظ قرآن كمك مى كند و محفوظات قرآنى را متقن و مستحكم مى سازد، كیفیت محفوظات است نه كـمـیـت . حفظ آیات اندکی از قرآن به صورت قوی و با کیفیت از حفظ کل قرآن، آن هم به صورت ضعیف بهتر است. پس باید به تكرار - حتى اگر به طولانى شدن بسیار زمان حفظ قرآن بینجامد - ارج نهاد، زیرا تكرار پیوسته محفوظات بر دوام و استحكام آن ها مى افزاید.
تثبیت محفوظات؛ تکرار تکرار تکرار
نـگهدارى هر پدیده اى از ایجاد آن دشوارتر است . این قانون در حفظ قرآن نیز جارى است . پس از مـرحـلـه دشـوار حـفظ، باید در اندیشه مرحله دشوارتر تثبیت محفوظات بود.
تثبیت آیات در ذهن به چند شكل زیر انجام مى پذیرد:
1- تكرار
2- گوش سپردن به نوارهاى قرآنى
3- نوشتن آیات
در این میان، نیرومندترین و مؤثرترین ابزار، تكرار است كه در بحث آینده از آن، سخن گفته خواهد شد . شیوه تكرار خود به شكل هاى گوناگونى نیز تحقق مى یابد، براى مثال مى توان به سه شیوه زیر اشاره كرد :
قرائت در نماز
قـرائت قـرآن در نمازهاى واجب و مستحب، نوعى تكرار شمرده مى شود . در نماز واجب باید بعد از سـوره حـمـد یـك سـوره كـامل قرائت شود، ولى در نماز مستحبى بعد از حمد هر مقدار آیه خوانده شود، كافى است.
بااجراى این روش، مى توان به تكرار محفوظات قرآنى پرداخت و آنها را در ذهن تثبیت کرد.
تكرار انفرادى
حافظ قرآن باید روزانه بخشى از وقت خویش را به تكرار محفوظات اختصاص دهد . هركس با توجه بـه حـافظه و موقعیت خویش مى تواند زمان مورد نیاز براى تكرار خود را در یابد، ولى تجربه نشان مى دهد كه باید هر 10 روز یا حداكثر 30 روز به تدریج همه محفوظات قرآنى تكرار شود . از آن جا كه قرائت هر جزء به طور متوسط نیم ساعت وقت مى برد، مى توان جدول زیر را به عنوان روش مطمئن استقرار محفوظات در ذهن، به عاشقان قرآن ارائه داد: كل قرآن، یك ساعت و نیم
20 جزء، یك ساعت
10 جزء، نیم ساعت
5 جزء، یك ربع
نـاگـفـته نماند، مهم تلاوت ترتیل قرآن است نه مرور آن در ذهن . افزون براین، باید زمان تكرار در تمام روز تـقـسـیـم شود، براى مثال بهتر است حافظ كل قرآن زمان یك ساعت و نیم تكرار را به 3 نیم سـاعـت تـقـسـیـم كند: نیم ساعت صبح، نیم ساعت ظهر و نیم ساعت پیش از خواب شبانه . البته مطلوب آن است كه حافظ به زمان هاى یاد شده بسنده نكند و از هر فرصتى براى تكرار و استحكام محفوظاتش بهره گیرد .
قرآن در مورد مقدار قرآن خواندن مومنان مى فرماید: [فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ[ (مزمل، آیه20) هر قدر ممكن است قرآن تلاوت كنید .
خواندن محفوظات به دیگران
یـكـى از راههاى تكرار محفوظات قرآنى، خواندن قرآن برای دیگران است . حافظ قرآن هنگام عرضه به نقاط ابـهـام و ضـعـف خـود پـى برده و محفوظاتش متقن و مستحكم مى گردد . پیامبر اسلام (ص ) كـه فـصـیـح تـریـن مـردم اسـت و قـرآن را از جـبـرئیل دریافت مى كرد - در ماه رمضان هر سال محفوظاتش را بر جبرئیل عرضه مى داشت . صحابه نیز محفوظات خویش را بر پیامبر عرضه مى كردند تا بر درستى اندوخته هاى قرآنى شان مهر تایید زنند و اطمینان یابند . حافظ قرآن مى تواند با شركت در محافل حفظ یا گزینش دوست به تكرار آیات بپردازد یا دست كم محفوظات خود را به یكى از بستگان و آشنایان تحویل دهد.
البته بهترین روش این است که حافظ یک هم بحث قرآنی برای خود پیدا کرده روزانه به بحث آیات قرآنی و تحویل دادن آن به یکدیگر مبادرت بورزند.


طبقه بندی: شیوه های حفظ،
برچسب ها: انواع روشها در حفظ قرآن،

طراحی پوسته از : ایران نقش (طراحی قالب وبلاگهای پارسی)
تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به قــــافـــــــ و الـــقـــــرآنـــــــ الــــمجیــــــــــد - انواع روشها در حفظ قرآن می باشد.